Disclaimer

Deze website is een uitgave van Vtw Design. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Vtw Design kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Vtw Design garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Vtw Design streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Vtw Design zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Vtw Design en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Vtw Design wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.